Cho Con Biết Yêu Thương

Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình yêu. Giêsu gục ngã treo thân thập giá giang cánh tay ôm tội đọa đày